Angrepsvinkel

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Revisjon >

Angrepsvinkel

Angrepsvinkel er en del av den overordnete revisjonsstrategien og nevnes i standardene. Skjermbildet du er inne i, er tenkt å kunne utformes fritt.

 

Revisjonsarbeidets angrepsvinkel

Revisor kan vurdere følgende forhold ved fastsettelse av revisjonens angrepsvinkel:

Med hensyn til vesentlighet:

- Fastsettelse av vesentlighet for planleggingsformål.

- Fastsettelse og formidling av vesentlighet til revisorer som reviderer enheter som inngår i

foretaket/konsernet.

- Revurdering av vesentlighet etter hvert som revisjonshandlinger utføres i løpet av

revisjonen.

- Identifisering av vesentlige komponenter og kontosaldoer

Revisjonsområder der det foreligger høyere risiko for vesentlig feilinformasjon.

Virkningen av den anslåtte risikoen for vesentlig feilinformasjon på totalregnskapsnivå på rettledningen, oppfølgingen og gjennomgåelsen.

Utvelgelsen av revisjonsteamet (herunder, om nødvendig, den ansvarlige for kvalitetskontroll av oppdraget) og fordelingen av revisjonsarbeid mellom deltakerne på revisjonsoppdraget, herunder tildeling av medarbeidere med relevant erfaring til områder der de kan foreligge høyere risiko for vesentlig feilinformasjon.

Oppdragsbudsjettering, herunder vurdering av hvor mye tid som må settes av til områder der det kan foreligge høyere risiko for vesentlig feilinformasjon.

Måten som revisor understreker behovet på, for at medarbeiderne på revisjonsoppdraget skal ha en spørrende holdning og utvise en profesjonelt skeptisk holdning ved innhenting og vurdering av revisjonsbevis.

Resultater fra tidligere revisjoner som innebar en vurdering av interne kontrollers driftsmessige måleffektivitet, herunder typen identifiserte svakheter og iverksatte tiltak for å håndtere dem.

Bevis på ledelsens vilje til utforming og drift av sunn intern kontroll, herunder bevis på relevant dokumentasjon av slik intern kontroll.

Mengden transaksjoner, som kan avgjøre hvorvidt det er mer kostnadseffektivt for revisor å bygge på intern kontroll.

Hvor stor betydning som tillegges intern kontroll i foretaket for å sikre vellykket forretningsdrift.

Betydelige forretningsmessige endringer som påvirker foretaket, herunder endringer i informasjonsteknologi og forretningsprosesser, endringer av nøkkelpersonell i ledelsen samt oppkjøp, fusjoner og avhendelser.

Betydelige bransjerelaterte endringer, for eksempel endringer i bransjeforskrifter og nye rapporteringskrav.

Betydelige endringer i rammeverket for økonomisk rapportering, for eksempel endringer i regnskapsstandarder.

Andre betydelige relevante endringer, for eksempel endrede rettslige betingelser som påvirker foretaket.