Tilleggsopplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Revisjon >

Tilleggsopplysninger

Revisor må identifisere risikoer i prosessen med å opparbeide seg en forståelse av foretaket og dets omgivelser.

 

Husk at planleggingen og risikovurderingen må oppdateres løpende etter hvert som revisjonen utføres. Eventuelle vesentlige endringer som er blitt foretatt i løpet av revisjonsoppdraget må dokumenteres.

 

Revisor fastslår om de identifiserte risikoene for vesentlig feilinformasjon er knyttet til bestemte transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger. I dette bildet identifiseres tilleggsopplysninger. Eksempler på tilleggsopplysninger kan være noter eller avtaler.

 

Påstander som er aktuelle for tilleggsopplysninger.

Regnskapspåstander som brukes av revisor, kan deles inn i følgende kategorier:

 

Påstander om kontosaldoer og tilhørende tilleggsopplysninger ved regnskapsperiodens slutt:  

(i) Eksistens – eiendeler, gjeld og egenkapital eksisterer.  

(ii) Rettigheter og forpliktelser – enheten innehar eller kontrollerer rettighetene til eiendeler, og gjeld er enhetens forpliktelser.  

(iii) Fullstendighet – alle eiendeler og all gjeld og egenkapital som skulle ha vært registrert, er registrert, og at alle tilhørende tilleggsopplysninger som skulle vært med i regnskapet, er tatt med.  

(iv) Nøyaktighet, verdsettelse og allokering – eiendeler, gjeld og egenkapital er inkludert i regnskapet med riktige beløp, og eventuelle resulterende justeringer av verdsettelse eller allokering er riktig registrert, og tilhørende tilleggsopplysninger er blitt tilstrekkelig målt og beskrevet.

(v) Klassifisering – eiendeler, forpliktelser og egenkapitalinteresser er blitt registrert på de tilbørlige kontoene.

(vi) Presentasjon – eiendeler, forpliktelser og egenkapitalinteresser er tilstrekkelig aggregert eller disaggregert og klart beskrevet, og tilhørende tilleggsopplysninger er relevante og forståelige i kontekst av kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering.