Risikovurdering - kontosaldoer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Revisjon >

Risikovurdering - kontosaldoer

Revisor må identifisere risikoer i prosessen med å opparbeide seg en forståelse av foretaket og dets omgivelser.

 

Husk at planleggingen og risikovurderingen må oppdateres løpende etter hvert som revisjonen utføres. Eventuelle vesentlige endringer som er blitt foretatt i løpet av revisjonsoppdraget må dokumenteres.

 

Dette bildet er tenkt benyttet til å registrere kontosaldoer og eventuelt særskilte risikoforhold som krever spesiell revisjonsmessig vurdering.

 

 

Kontosaldoer

Revisor fastslår om de identifiserte risikoene for vesentlig feilinformasjon er knyttet til bestemte transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger. I dette bildet identifiseres kontosaldoer. Kontosaldoer som ikke tilhører en bestemt transaksjonsklasse, men som er av vesentlig betydning for regnskapet kan legges inn her.

 

Særskilte risikoer som krever spesiell revisjonsmessig vurdering

Som del av risikovurderingen som er beskrevet under punkt 100, må revisor fastslå hvilke av de identifiserte risikoene som etter revisors skjønn er risikoer som krever

spesiell revisjonsmessig vurdering (disse risikoene defineres som «særskilte risikoer»)

Ved særskilte risikoer skal revisor, i den grad dette ikke allerede er gjort, evaluere utformingen av foretakets tilknyttede kontroller, herunder relevante

kontrollaktiviteter, og fastslå hvorvidt de er implementert.

 

Særskilte risikoforhold kan være:

Mislighetsrisiko, nye regnskapsregler, komplekse transaksjoner, transaksjoner med nærstående, estimater med stor grad av subjektivitet eller andre uvanlige transaksjoner.

 

Påstander som er aktuelle for kontosaldoer

Regnskapspåstander som brukes av revisor, kan deles inn i følgende kategorier:

 

Påstander om kontosaldoer og tilhørende tilleggsopplysninger ved regnskapsperiodens slutt:  

(i) Eksistens – eiendeler, gjeld og egenkapital eksisterer.  

(ii) Rettigheter og forpliktelser – enheten innehar eller kontrollerer rettighetene til eiendeler, og gjeld er enhetens forpliktelser.  

(iii) Fullstendighet – alle eiendeler og all gjeld og egenkapital som skulle ha vært registrert, er registrert, og at alle tilhørende tilleggsopplysninger som skulle vært med i regnskapet, er tatt med.  

(iv) Nøyaktighet, verdsettelse og allokering – eiendeler, gjeld og egenkapital er inkludert i regnskapet med riktige beløp, og eventuelle resulterende justeringer av verdsettelse eller allokering er riktig registrert, og tilhørende tilleggsopplysninger er blitt tilstrekkelig målt og beskrevet.

(v) Klassifisering – eiendeler, forpliktelser og egenkapitalinteresser er blitt registrert på de tilbørlige kontoene.

(vi) Presentasjon – eiendeler, forpliktelser og egenkapitalinteresser er tilstrekkelig aggregert eller disaggregert og klart beskrevet, og tilhørende tilleggsopplysninger er relevante og forståelige i kontekst av kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering.