Transaksjonsklasser

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Revisjon >

Transaksjonsklasser

Revisor må identifisere risikoer i prosessen med å opparbeide seg en forståelse av foretaket og dets omgivelser

 

Husk at planleggingen og risikovurderingen må oppdateres løpende etter hvert som revisjonen utføres. Eventuelle vesentlige endringer som er blitt foretatt i løpet av revisjonsoppdraget må dokumenteres.

 

Revisor fastslår om de identifiserte risikoene for vesentlig feilinformasjon er knyttet til bestemte transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger. I dette bildet identifiseres transaksjonklassene. Transaksjonsklasse defineres nedenfor. I dette skjermbildet er det i hovedsak rutinetransaksjoner (Routine transactions) som registreres.

 

 

Definisjon av transaksjonsklasse:

Classes of Transactions: Data, information, or account detail of a common nature within the financial or other processes of a business.  A transaction is generally considered to be of a separate class if its accounting effect is significantly different from other transactions (e.g. cash sale versus credit sale) or if its processing differs from other classes of transactions in any significant respect and therefore is susceptible to different inherent and/or control risks (sale of product line A versus sale of product line B).

Classes of Transactions can be categorized as one of the following types:

Routine transactions (e.g., frequently-recurring financial data recorded in the books and records or non-financial data used to manage the business).

Non-routine transactions (e.g., other less frequently occurring transactions).

Estimation transactions (e.g., transactions that reflect the numerous judgments, decisions, and choices made by a client’s management).

Determine which classes of transactions have a material effect on the significant accounts or assertions and are therefore considered to be "significant classes of transactions."

Significant Class of Transactions: A class of transactions that materially affects a significant account or group of accounts and their significant assertions, either directly through entries in the general ledger or indirectly through the creation of rights or obligations that may not be reported in the general ledger.

 

Påstander som er aktuelle for transaksjonsklasser.

Påstander som anvendes av revisor ved vurdering av forskjellige typer mulig feilinformasjon som kan forekomme, kan falle inn under følgende kategorier:  

(a) Påstander om transaksjonsklasser og hendelser og tilhørende tilleggsopplysninger i perioden som revideres:  

(i) Gyldighet – transaksjoner og hendelser som er registrert eller opplyst om har forekommet og slike transaksjoner og hendelser vedrører enheten.  

(ii) Fullstendighet – alle transaksjoner og hendelser som skulle ha vært registrert, er registrert, og alle tilhørende tilleggsopplysninger som skulle vært med i regnskapet, er kommet med.

(iii) Nøyaktighet – beløp og andre data knyttet til registrerte transaksjoner og hendelser er riktig registrert i forhold til grunnlaget,

og tilhørende tilleggsopplysninger er blitt tilstrekkelig målt og beskrevet.  

(iv) Periodisering – transaksjoner og hendelser er registrert i riktig regnskapsperiode.  

(v) Klassifisering – transaksjoner og hendelser er registrert på riktige kontoer.

(vi) Presentasjon – transaksjoner og hendelser er tilstrekkelig aggregert eller disaggregert og klart beskrevet,

og tilhørende tilleggsopplysninger er relevante og forståelige i kontekst av kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering.