Elektronisk signatur

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Generelt >

Elektronisk signatur

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonen gir mulig for å signere PDF arbeidspapirer elektronisk dersom man har Altinn smartkort fra Buypass. Ved signering med smartkort fra Buypass får man en kvalifisert elektronisk signatur på dokumentet med en autentisering som tilsvarer sikkerhetsnivå 4 innen offentlig virksomhet.

 

Signering gjøres enkelt ved at man høyreklikker på et PDF dokument under arbeidspapirer og velger "Signer PDF dokument". Smartkortet fra Buypass må da stå i kortleseren og man må kun angi personlig PIN kode.

 

Når kan elektronisk signatur benyttes?

Det anbefalte at man benytter elektronisk signatur på revisjonsberetningen, "Rapport fra gjennomgang av oppdragsansvarlig revisor" og i henhold til revisorlovens §5-3, §5-4 og §10-2 (se under).

 

Ved dokumentasjon av oppdrag, Revisorloven §5-3:

Dersom revisor sier fra seg oppdraget og i denne forbindelse fraråder en annen revisor å påta seg oppdraget i henhold til § 7-2, skal dette kunne dokumenteres og begrunnes. Også en ny revisors begrunnelse for å påta seg et oppdrag i strid med den tidligere revisors råd skal dokumenteres. Dokumentasjon som nevnt kan skje elektronisk når det er benyttet en betryggende metode som autentiserer den ansvarlige og sikrer dokumentets innhold i lang tid.

 

Ved nummererte brev, Revisorloven §5-4:

Brev med påpekninger som nevnt i § 5-2 fjerde ledd, skal nummereres fortløpende. For revisjonspliktige som har styre, skal brevet sendes styreleder. Dersom daglig leder også er styreleder, skal brevet samtidig sendes i kopi til samtlige av styrets medlemmer. Brev som gjelder forhold som kan føre til ansvar for medlem av styret, jf. § 5-2 fjerde ledd nr. 4, skal alltid sendes i kopi til samtlige av styrets medlemmer. Brev kan sendes elektronisk når det er benyttet en betryggende metode som autentiserer avsender og sikrer dokumentets innhold i lang tid.

 

Ved meldeplikt, Revisorloven § 10-2:

Ved søknad om godkjenning og endringer i registrerte opplysninger skal revisor og revisjonsselskap gi opplysninger som nevnt i § 10-1 til Finanstilsynet etter nærmere regler fastsatt av departementet. Opplysninger om et revisjonsselskap skal gis av selskapets daglige leder eller en signaturberettiget. Opplysninger som nevnt kan oversendes elektronisk når det er benyttet en betryggende metode som autentiserer avsender og sikrer dokumentets innhold.