Vesentlighet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Revisjon >

Vesentlighet

Funksjonsbeskrivelse

Vesentlighetsvurderingen hører til planleggingsfasen. Det må defineres en vesentlighetsgrense for hva som i planleggingsfasen anses som vesentlige avvik i årsregnskapet. Revisor må ta standpunkt til hvor store feil i regnskapet som kan aksepteres uten at det vil føre til at regnskapsbrukere og andre interessenter treffer andre beslutninger enn de ville gjort med korrigert informasjon.

 

Vesentlighet avhenger av størrelsen på regnskapsposten eller feilen sett i forhold til omstendighetene rundt utelatelsen eller feilen. Vesentlighet uttrykker derfor en grenseverdi eller en terskel mer enn en kvalitativ egenskap informasjon må ha for å være til nytte.

 

Klassifiseringsgrense, er grensen man setter for hvor store avvik man kan godta for feilklassifiseringer i regnskapet.

 

Beregning

Som hjelp ved vurderingen av vesentlighetsgrense kan revisor legge inn i skjermbildets tabell over vesentlighetsnøkkeltall de nøkkeltall fra siste avlagte årsregnskap som etter revisors skjønn er viktige som utgangspunkt for vesentlighetsvurderingen.

Tallene legges inn i Regnskapstall IB-kolonnen og Regnskapstall UB-kolonnen. Det beregnes deretter grensebeløp ut i fra forhåndsdefinerte prosentsatser. Satsene er redigerbare.

 

Fastsettelse

Med utgangspunkt i hvilke interessegrupper som er identifisert, og regnskapstallene over, må revisor skjønnsmessig fastsette en vesentlighetsgrense og klassifiseringsgrense for årsregnskapet.

Det settes også en vesentlighetsgrense for skatter og avgifter.  Her må revisor ta hensyn til en lavere tolleranse for feil hos skattemyndighetene.

 

Begrunnelse

I boksen Begrunnelse skal det utdypes på hvilket skjønnsmessig grunnlag vesentlighetsgrensene er valgt. Både kvalitative og kvantitative faktorer som vedrører regnskapet må vurderes.

 

Handlingsbildet

Valgt vesentlighetsgrense i planleggingen vises i høyre kolonne i handlingsbildet. Her kan man sammenligne oppdagede feil med vesentlighetsgrensa.

 

Revurdering av vesentlighet

Revisor skal revurdere vesentlighet for regnskapet totalt sett (og dersom det er relevant, vesentlighetsgrensen eller -grensene forbestemte transaksjonsklasser kontosaldoer transaksjonsklasser, eller tilleggsopplysninger) når revisor under revisjonen blir oppmerksom på informasjon som ville ha medført at revisor hadde fastsatt et annet beløp (eller flere beløp) innledningsvis.

 

Vesentlighet for bestemte transaksjonsklasser, kontosaldoer eller tilleggopplysninger

Dersom det i lys av enhetens særlige omstendigheter finnes en eller flere bestemte transaksjonsklasser, kontosaldoer eller tilleggsopplysninger hvor feilbeløp som er lavere enn vesentlighet for regnskapet totalt sett rimelig kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som treffes av brukerne på grunnlag av regnskapet skal revisor også fastsette egnskapet, vesentlighetsgrensen eller -grensene som skal anvendes på disse bestemte transaksjonsklassene, kontosaldoene eller tilleggsopplysningene.

 

Arbeidsvesentlighet

Arbeidsvesentlighet betyr det eller de beløpene som er fastsatt av revisor som er lavere enn vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett for å redusere muligheten for at summen av ikke-korrigert og

uavdekket feilinformasjon regnskapet totalt sett overstiger vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett, til et hensiktsmessig lavt nivå.

 

Fastsettelse av arbeidsvesentlighet

Arbeidsvesentlighet er alltid lavere enn vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett, og skal redusere muligheten for at summen av ukorrigert og ikkeavdekket feilinformasjon overstiger grensen for regnskapet totalt sett til et akseptabelt lavt nivå. Altså fastsettes det en ”buffer”.

Revisor må utøve profesjonelt skjønn. Skjønnet påvirkes av revisors forståelse av enheten og revisors forventninger til feilinformasjon i perioden

Jo mindre feilinformasjon revisor forventer, jo lavere reduksjon fra total vesentlighet til arbeidsvesentlighet

Fastsettelsen av arbeidsvesentligheten er ikke en mekanisk beregning og innebærer utøvelse av profesjonelt skjønn.

Revisors metodikk kan inneholde retningslinjer som sier at arbeidsvesentligheten normalt ligger innenfor et visst intervall som måles i forhold til vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett – for eksempel 50 % til 75 % av vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett.

 

 

Grense for ubetydelige feil

Revisor skal akkumulere feilinformasjon identifisert under revisjonen bortsett fra feilinformasjon som er klart ubetydelig.

Klart ubetydelig feilinformasjon er slike beløp som åpenbart ikke vil ha vesentlig innvirkning på regnskapet, uansett om feilinformasjon betraktes enkeltvis eller samlet.

Revisor kan (skal) angi en øvre beløpsgrense for når feilinformasjon vil bli ansett som klart ubetydelig.

NB: Klart ubetydelig” er det samme som ikke vesentlig”

Hvis det er usikkerhet om en regnskapspost er ubetydelig eller ikke – er den ikke ubetydelig