Versjon 19.00.00

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Programversjoner 2020 >

Versjon 19.00.00

Maestro Revisjon 2020 versjon 19.00.00

Dato 18.08.2020

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

Om denne versjonen

Årets versjon inneholder flere større og mindre endringer, hvor hovedvekten av endringer er knyttet til området Kundekontroll. Hvitvaskingsloven stiller krav til at revisor skal innhente informasjon og dokumentasjon knyttet til roller, eierstruktur, risikovurdering og kundetiltak. Vi har derfor gjort vårt ytterste for å gi dere en mer innholdsrik modul for Kundekontroll.

 

Nyheter og endringer

Kundekontroll

Skjermbildet har endret navn fra Rettighetshavere til Kundekontroll. Menyvalget er også flyttet til fanen Revisjon og har blitt det første valget i revisjonsmenyen. Grunnen til dette er at Kundekontroll har blitt et mer omfattende bilde og ikke bare en oversikt over rettighetshavere.

Skjermbildet er delt inn i fire ulike faner/steg hvor man fortrinnsvis jobber seg fra venstre mot høyre: Rettighetshavere, Eierskap, Risikovurdering og Kundetiltak.

 

Det er verdt å merke seg at i fanen Rettighetshavere knyttes dokumenter til den enkelte rettighetshaver som før, mens det i de tre resterende knyttes dokumenter til skjermbildene som helhet.

 

Fanen Rettighetshavere

Tabellen i skjermbildet fra i fjor er gjort om til et register. Dette er gjort for å gi mer plass til informasjon i skjermbildet for hver enkelt rettighetshaver.

Nye funksjoner i bildet:

-Personer kan importeres fra styremedlemmer/ kontaktpersoner i Klientopplysninger ved å trykke på pil ned under "Opprett". Klikker du rett på det grønne +opprett-tegnet kan du importere personer fra Personregisteret.

-Det varsles i rettighetshavere hvis roller som er angitt ikke stemmer med det som er i Klientopplysninger/Kontaktpersoner ens med roller i klientopplysninger.

-Personer kan også hentes fra Maestro Årsoppgjør ved å bruke "Hent fra delingstjeneste". Det må da opprettes deling fra Maestro Årsoppgjør.

-Styremedlem og styreleder er lagt til som nye faste roller.

-Logikk rundt politisk eksponert person (PEP) og reell rettighetshaver er endret og det er i tillegg lagt til et ekstra kommentarfelt.

-Hvilke roller en person er knyttet til kan du også se i venstremenyen over listen av personer. Det er i tillegg mulig å søke blant personer i listen. Filter er lagt til i høyreklikk i venstremeny for å kunne sortere på personer som er knyttet til en type rolle.

-Det er lagt inn mulighet til å slette flere valgte rettighetshavere samtidig.

 

Fanen Eierskap

I denne fanen dokumenteres forståelse av klientens eierskaps- og kontrollstruktur.

 

Fanen Risikovurdering

Her dokumenteres vurdering og konklusjon på risiko for hvitvasking og terrorfinansiering hos klienten ved å svare på spørsmålene og kommentere der det er aktuelt. Konklusjonen på samlet risiko for klienten settes til lav, normal eller høy.

 

Fanen Kundetiltak

Her dokumenteres de kundetiltakene som utføres basert på risikovurderingen. Tiltak kan legges til manuelt ved å klikke på det grønne +tegnet eller hentes fra forhåndsdefinerte maler ved å klikke på den blå pilen.

 

Importer/eksporter

Det er laget flere nye importer og eksporter:

-Importer kundekontroll (Annet datasett). Denne importen henter verdier fra Eierskap, Risikovurdering og avsnittet for ufullstendige og usikre opplysninger under Kundetiltak i annet datasett.

-Utførte kundetiltak har egne importer fra annet datasett og Excel.

-Eksport av utførte kundetiltak til Excel

 

 

Utskrift oppdatert

Det er laget utskrift som inneholder informasjon fra alle de fire fanene under Kundekontroll.

 

Se også veiledning til Kundekontroll.

 

Delingstjeneste

Det er opprettet en ny delingstjeneste i Kundekontroll. Det vil her være mulig å sette opp deling av aksjonærer i bildet Aksjonærregister og aksjebok i Maestro Årsoppgjør. Disse kan hentes inn som rettighetshavere i Maestro Revisjon. Programmet vil automatisk huke av for personlige aksjonærer som har mer enn 25% aksjeandel, men man kan manuelt huke av for flere aksjonærer om det er ønskelig.

Aksjeeierbok er lagt til som eget valg i merket utskrift i Maestro Årsoppgjør. For å dele dokumenter som ligger i merket utskrift må det opprettes dokumentsett med ønskede dokumenter i Maestro Årsoppgjør. Disse kan så hentes som arbeidspapir i Maestro Revisjon.

Se veiledning til Delingstjeneste.

 

Klientopplysninger

Klientopplysninger er utvidet til å vise styremedlemmer slik det er i Maestro Årsoppgjør. Det er nå også her mulig å hente klientinformasjon fra Brønnøysund. Informasjonen kan benyttes videre i Kundekontroll (jfr. avsnittet nye funksjoner i bildet, under rettighetshavere).

 

Merket utskrift

Merket utskrift gjenspeiler endringen i menyen. Kundekontroll ligger nå under planlegging. Arbeidspapirene som følger er delt inn i to: Rettighetshavere-dokumenter er knyttet til hver enkelt rettighetshaver, mens Kundekontroll-dokumenter er felles for alle (jfr. avsnitt under Kundekontroll).

 

Arbeidspapirer

Det er laget mulighet til å velge "Sett merkede til - Behold ved årsskifte og "Sett merkede til - Slett arbeidspapir ved årsskifte" for flere arbeidspapirer samtidig.

 

Arbeidsdeling

Det er lagt til varsel om lukking av åpne dokumenter før man kan dele/hente datasett.

 

Personregister

Nye adresser oppdatert i programmet.

 

Signatursenter

Det er gjort noen mindre visuelle endringer.

 

Revisjonshandlinger

Opprettelse av ny handlingsgruppe kunne gi bruker inntrykk av at navn ikke ble endret. Dette skyldtes et oppdateringsproblem. Dette er nå forbedret.

 

Risikovurdering

Det er gjort en forbedring i visning i hint med påstander ikke planlagt imøtekommet. Nå skal det vises i alle faner i Risikovurdering.

 

Saldobalanse/kontoplan

Fortegnsbruk for saldoer som er tidligere år enn i fjor godtok ikke fortegnsendring. Dette er nå endret.

Det er gjort en liten endring av kontoplanreferanse i referansefilen for kontoplan. Konto 8050 går nå til 805999, ikke 8054999.

Etter ønske fra kunder er det nå lagt til heading i saldobalanse med mulighet til å signere.

 

Oppfølgingsnotat

Det er laget mulighet for at programmet varsler om at man har oppfølgingspunkter som skal følges opp i år. Man kan velge å skru det på under innstillinger.

 

Vesentlighet

Det er lagt til årsskifte av verdier i vesentlighet. Dvs. at det i neste års versjon vil komme fjorårsverdier i dette skjermbildet, etter ønske fra kunde.

 

Hjelp

Vi har tatt i bruk et nytt nettbasert hjelpesystem i programmet.