Statusoversikt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Revisjon >

Statusoversikt

Funksjonsbeskrivelse

Viser status og kontroll av gjenstående og utført revisjonsarbeid.

 

Arkfaner

 

Arbeidsstatus

Arbeidsstatusbildet oppsummerer revisjonen. Her kan du få oversikt over Riskovurdering på handlingene, Feilregistrering og om evt. når handlingen er utført. I feltene Filter for visning nederst på siden, kan du filtrere handlingene etter risiko, utførelse og/eller registrerte feil.

Handlinger som er lagt inn som ikke aktuelle i handlingsbildet, kommer ikke med i oversikten.

 

Kolonner i bildet:

Revisjonshandling

Kolonnen lister opp de handlingene som er beskrevet i handlingsbildet.

 

Risiko

Risiko tilknyttet handlinger i fra risikobildet. Alternativene er høy, lav eller middels og særskilt. Her er det muligheter til å filtrere ut handlinger med en type risiko som nevnt ovenfor.

 

Feilregistrering

Her kommer antall feil som ikke er korrigert opp. Samtidig får man oversikt over de resultatmessig effekt av disse feilene. Man kan også bruke filteret for å kunne vise kun handlinger med registrerte feil. Feilene som er funnet sammenlignes med den vesentlighetsgrensen som vises nederst på siden. Vesentlighetstallene er for øvrig hentet fra skjermbildet Vesentlighetsvurdering

 

Utført

Når en handling er utført, markeres den med dato i handlingsbildet. Det er også mulighet for å filtrere ikke utførte handlinger i statusbildet.

 

Kontrolloppfølging

Kontrolloppfølgingsbildet er en statusoversikt over de identifiserte risikoområder og transaksjonsklasser.

 

Kolonner i bildet:

Beskrivelse

Kolonnen inneholder risikoområder og transaksjonsklasser identifisert i risikovurderingsbildet.

 

Risikograd

Her vises risikovurderingen som er gjort på risikoområdet/transaksjonsklassen.

 

Status og referanser

Kolonnen viser om handlingene som er knyttet til risikoområdet/transaksjonsklassen er under utførelse eller er utført (datert i handlingsbildet).

 

 

Filter

Begge arkfaner har filter nederst på siden. Med filteret kan man sortere på blant annet risikonivå og fullføringsgrad på handlinger.

Dette gir god oversikt for så vel medarbeider som oppdragsansvarlig revisor.