Risikovurdering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Revisjon >

Risikovurdering

Funksjonsbeskrivelse

Risikovurderingen hører til planleggingsfasen og er med å danne grunnlaget for fastsettelse av angrepsvinkel i revisjonen. Revisors oppgave er å redusere risikoen til et akseptabelt nivå gjennom sine revisjonshandlinger.

 

image702112936

 

Risikovurderingen er delt inn i følgende seksjoner:

1.Generell risiko

Her angis generell risiko som Eierstruktur, Internkontroll, Fortsatt drift etc.

Merk: Under risikovurdringsfanen kan man hente standard risikoforhold ved å klikke på knappen "Hent fra mal" i verktøylinjen i skjermbildet og/eller man kan opprette risikoforhold manuelt.

 

2.Transaksjonsklasser

En transaksjonsklasse er en gruppe kontosaldi som er knyttet til samme type transaksjoner. Eksempel på en transaksjonsklasse kan være kredittsalg eller varekjøp.

 

3.Kontosaldoer

Her angis kontosaldoer.

     Kontosaldoer knyttet til saldoer i regnskapet og eventuelle særskilte risikoforhold.

     For å angi én konto med spesifikk risiko opprettes en linje med referanse til den aktuell kontoen.

     Merk: Revisor må identifisere og vurdere risiko knyttet til vesentlige ikke-rutinemessige transaksjoner og forhold som er gjenstand for skjønnsmessig vurdering ved for eksempel fastsettelse av regnskapsestimater.

 

4.Tilleggsopplysninger

     Revisor skal fastslå om de identifiserte risikoene for vesentlig feilinformasjon er knyttet til bestemte transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger.

     Her kobles revisjon av tilleggsopplysninger til handlinger, påstander, risiko og konto. Tilleggsopplysninger kan være noter til regnskapet.

 

5.Angrepsvinkel

Basert på risikovurderingen utformes en egen formulering av revisjonsarbeidets angrepsvinkel.

 

 

Hver seksjon er bygd opp med felter for:

Beskrivelse
Beskrivelse av Risikomomentet

Kommentar
Egen vurdering med revisjonsmessige konsekvenser (type, tidpunkt og omfang)

Påstander
Hvilke regnskapspåstander ønsker man at skal verifiseres gjennom revisjonen av det enkelte risikomoment

Konti
Referanser til konti i kontoplanen. Her kan nå koble på regnskapslinjenivå og kontonivå.

Handlingsreferanser
Her knytter man handlinger til riskoområdet. I handlingsbildet vil disse handlingene bli merket med en liten boks med en bokstav og farge som viser risikonivået som er satt (Grønn og L betyr lav risiko ,Gul og M betyr middels Risiko eller rød og H betyr høy risiko. Se punktet Risiko under). Det vil også vises at handlingen er knyttet til dette risikoforholdet under "Planl..." i handlingsbildet.

Risiko
Her angis risikonivået til risikomomentet. Alternativene er lav, middels eller høy risiko. Høy risiko gir en rød H i handlingsbildet og gir et varsel om at denne handlingen er vesentlig og høyt prioritert for revisjonen.

Særskilt risiko
Muligheter for å merke av for Særskilt risiko til høyre i bildet på hvert enkelt risikomoment. (Se nærmere forklaring i ISA 315 pkt 28).

 

Påstandskontroll

Dersom man til risikomentet ikke har knyttet handlinger som dekker alle påstandene som man har oppgitt at man ønsker å dekke (jfr punktet Påstander over), vil dette vises med et symbol i referansekolonnen til høyre i bildet. De påstandene man ikke har planlagt imøtekommet vil fremkomme i hintet til symbolet.

Merk

Tidligere har risikovurderingen vært arkivert som arbeidspapir under område 7. Ønsker man å sette referanse på utskriften av det nye skjermbildet, kan man gjøre det i handlingsbildet. Hvis man klikker på knappen nederst til venstre, Legg til arbeidspapir, kan man i menyen velge Referanse til risikovurdering. Det opprettes nå en ny linje nederst på siden hvor arkivreferansen kan legges inn.

 

Utskrifter

Det finnes pr i dag tre typer utskrifter til risikobildet:

 

1. Status planlegging

2. Status revisjon

3. Status revisjon med kontosaldoer

 

Import

Det er muligheter til å importere risiokmomenter i fra generell risiko, transaksjonsklasser, spesifikk risiko og tilleggsopplysninger i annet datasett. Velg Import- knappen øverst i skjermbildet og følg veiviseren.

 

Hent fra mal

Nå kan du hente risikomomenter fra mal på områdene generell risiko, transaksjonsklasser og spesifikk risiko. Du kan også selv bestemme om du vil flytte foreslåtte momenter til annet område. Dette gjøres i veiviseren.

 

Merk 1: Ved oppslag av konti, vil de kontiene du har valgt i en annen transaksjonsklasse være lysegrå.

 

Merk 2: Det et er også mulig å gjøre flervalg av konti. Hold shift eller ctrl knappen nede, mens du klikker på ønskede konti med musepekeren (Dette er samme funksjoner som i Windows). Etter å ha merket klikker du på knappen "Koble valgte konti."

 

Merk 3: Det er også mulighet for flervalg av påstander: Kryss av for de standard påstander du ønsker å velge øverst i bildet. Merk konti på samme måte som over (CTRL eller shift og klikk med musepeker). Klikk på knappen "Sett standard påstander på valgte konti"

 

Merk 4: Du kan også flytte risikomomenter mellom faner i risikobildet ved å høyreklikke i skjermbildet og velge "Konverter/flytt til...."

 

MERK 5: Det gis nå muligheter for å merke av for Særskilt risiko til høyre i bildet på hvert enkelt risikomoment. (Se nærmere forklaring i ISA 315 pkt 28).